3D/4D Ехография

3D/4D Ехография

4D Ехография

3D/4D ултразвуковите изследвания навлизат все по-широко в акушерските практики. Триизмерната ехография се базира на основните принципи, използвани и при конвенционалната 2D ехография, като чрез специализиран софтуер в апарата, директно се получава информация за третото измерение на изследвания обект. В случай, че 3D изображенията се представят в реално време се говори за т.нар. 4D ехография, като под четвъртото измерение се има в предвид времето.

Основни приложения на 3D/4D ехографията в акушерството

Триизмерно визуализиране на повърхности (3D surface rendering)

Триизмерното визуализиране на повърхности (3D surface rendering) е най-често използваната функция на съвременните 3D ехографски апарати. Чрез тази техника се получават триизмерни образи на повърхността на лицето, тялото или крайниците на плода.

Лицето на плода е най-често изследваната област чрез повърхностно 3D изображение. От една страна лицето се възприема сравнително лесно от бъдещите родители, а „първата среща с бебето” се възприема като особено специален момент в хода на бременността (Фиг. 1). От друга страна визуализирането на лицето е задължителен компонент от прегледа на феталната морфология, тъй като редица лицеви аномалии имат генетична генеза или могат да бъдат асоциирани със структурни аномалии на плода (Фиг. 2. и Фиг. 3).

Фиг. 1. 3D ехография на нормално фетално лице в 21 г.с.
Фиг. 2. 3D ехографска диагноза на cheilognatopalatoschisis bilateralis в 22 г.с.
Фиг. 3. 3D ехографска диагноза на ахондроплазия в 28 г.с.

Повърхностното 3D изображение се използва често и за изследване на крайниците и гениталиите на плода. При съмнение относно пола, гениталната област може да бъде добре визуализирана. Крайниците също относително лесно могат да бъдат изследвани с цел изключване на аномалии като полидактилия или синдактилия. Триизмерната повърхностна ехография може се използва и за оценката на пъпната връв, повърхността на плацентата, гръбначния стълб, дефектите на предна коремна стена и др.

Основните правила за получаване на добро 3D повърхностно изображение са:

•   Да се изследват предимно такива области, които са заобиколени със значително количество околоплодна течност, тъй като най-добро повърхностно 3D изображение се получава при наличие на рязка граница между тъкан и вода;
•   Да се избягва сканиране на бързо движещи се обекти, поради възможността от артефакти;
•   Да се поддържа постоянен ъгъл между трансдюсера и повърхността на корема на бременната;
•   Да се използват оптимално всички настройки на ехографския апарат – Harmonic Imaging, Dynamic Range и др.;
•   Да се държи сметка във всеки един момент от прегледа за отношението между 2D и 3D ехографския образ, което определя правилната анатомична ориентация ляво/дясно;

Измерване на обеми

Възможността за измерване на обеми на органи с неправилна форма е друго важно клинично приложение на 3D/4D ехографията в акушерството. Методът намира широко клинично приложение при оценката на остатъчната белодробна тъкан при фетуси с диафрагмална херния, някои аномалии на централна нервна система и др. Така например обемът на феталните бели дробове представлява важен прогностичен фактор за белодробна хипоплазия в случаите с фетална диафрагмална херния. Редица проучвания показват, че белодробният остатъчен обем може достоверно да бъде измерен чрез 3D мултипланарни изчисления или чрез т.нар. VOCAL методика.

Пространствено-временна образна корелация

Пространствено-временната образна корелация (Spatio-temporal image correlation – STIC) представлява специализиран алгоритъм за изследване на феталното сърце. Софтуерът позволя автоматично запазване на един цялостен сърдечен цикъл под формата на триизмерна обемна информация, с което се позволява последващо изследване в различни проекции. Анализът на данните може да се извършва on или off-line, а сърдечният цикъл може да се документира в 4D реално време, в комбинация с Color Doppler, Power Dopper, обемно контрастно изображение и др. (Фиг. 4).

Томографско ултразвуково изображение

Томографското ултразвуково изображение (Tomographic Ultrasound Imaging = TUI) дава възможност обемно запазената 3D информация да бъде обработена под формата на множество виртуални срезове в различни плоскости. Дебелината на виртуалните срезове може да бъде предварително определена така, както и техният брой, посока и равнина на изследване. Методиката дава възможност за получаването на различни комбинации от образи в кино режим, Color Doppler, Power Doppler и наподобява в значителна степен образите, получавани чрез компютърно-аксиалната томография и ядрено-магнитния резонанс (Фиг. 5). В допълнение, TUI може да се комбинира и с референтна картина в обемно контрастно изображение. Някои ехографски апарати разполагат и със софтуер за изследване и анализ на сърцето на плода в режим 4D.


Фиг. 4. STIC на хипопластично ляво сърце в 18 г.с.
Фиг. 5. TUI при случай с обструктивна хидроцефалия в 27 г.с.
Фиг. 6. 3D Color Angio Doppler при унилатерална бъбречна агенезия в 24 г.с.

Обемно контрастно изобразяване

Обемното контрастно изобразяване (Volume Contrast Imaging – VCI) използва 3D/4D трансдюсери за автоматично сканиране на множество прилежащи срезове, като същевременно показва областта на интерес в реално време. Образът се получава чрез специален режим на реконструкция, състоящ се от текстурна и транспарентна информация. VCI подобрява контрастната разделителна способност и улеснява намирането на дифузни срезове в органите.

Разширен ехографски образ

Разширеният ехографски образ (Extended field of view – XTD-View) позволява реконструкция и представяне на по-голяма анатомична област в единичен цялостен 2D план. Методиката изисква прецизна техника на сканиране по-дългата ос на изследваната анатомична област. За целта се използват специални математични алгоритми за представяне на множеството 2D срезове в единичен разширен ехографски образ.

3D Color/Power Angio Doppler

Чрез този метод се получава по-точно и прецизно картиране на кръвоносните съдове, което намира клинично приложение в пренаталното диагностициране на редица съдови аномалии на плода – бъбречна агенезия (установяване на липса на a. renalis) (Фиг. 6), аневризма на вена на Гален, хориоангиома на плацентата и др.

Предимства и недостатъци на 3D/4D ехографията

Основното предимство на 3D/4D пред конвенционалното 2D е възможността за получаване на обемна информация в третото измерение на изследвания обект (плода). Дигитално съхранената информация е достъпна и може да бъде допълнително обработвана чрез специализиран софтуер, включително и след приключване на самото изследване. Получените образи са с висока разделителна способност и лесно могат да бъдат съхранявани на различни носители. Всички тези възможности помагат в редица случаи за по-точното и лесно идентифициране на размера, тежестта и локализацията на феталните аномалии. В допълнение, специализираният софтуер на ехографския апарат позволява изчисляването на обеми на органи и структури с неправилна форма, което в някои случаи има важно клинично и прогностично значение (например при диафрагмална херния, кистозни формации и др.). Друго важно предимство на 3D/4D ехографията в акушерството е, че получените триизмерни ехографски образи изключително лесно се разпознават от бъдещите родители. Това помага в значителна степен за подобряване на емоционалната връзка между бременната и нероденото още дете.
Като потенциални недостатъци на 3D/4D могат да бъдат изтъкнати необходимостта от допълнително време за обучение за използване на сложната ехографска апаратура, удължаване времетраенето на прегледа и увеличаването на себестойността на изследването. Данните от литературата показват, че необходимото време за обучение за работа с триизмерните ехографи е обратно пропорционално на квалификацията на изследователя. Следователно, извършването на качествено 3D/4D УЗИ на плода изисква като задължително предварително условие една много добра техника на конвенционално 2D сканиране.

Изводи

В повечето случаи пренаталната диагноза на структурните аномалии на плода се основава на конвенционалната 2D ехография. Използването на 3D и 4D следва да се осъществява единствено и само след завършен обстоен преглед на феталната морфология чрез 2D ултразвук. В определени случаи 3D/4D УЗИ дава по-добра представа за вида и степента на структурните дефекти, което спомага за по-доброто им осмисляне – предимно от страна на родителите. Това важи с особена сила за някои лицеви и ЦНС аномалии, аномалии на крайниците и скелета на плода и др.

Източник: medinfo.bg

Leave a Reply